Thursday, December 2, 2010

LỜI KHUYÊN


Anh cho em được tự do
Làm thơ tranh đấu về cho… chính mình!

Cũng là hợp lý, thuận tình
Trước bao quốc-nhục, lặng thinh sao đành?


No comments:

Post a Comment