Thursday, December 2, 2010

ĐỪNG NHAI LẠI NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG THẢI RA


Con buôn mặc cả làm ăn:
“Chủ trương, đường lối…” Lăng xăng lối về
Cộng đồng khinh bỉ, chán chê
Kỹ sư, bác sĩ diễn hề, múa may:

Bà Rơm mát dây
Ông Rác mát… nhợ
Dây nhợ nặng nợ
Buộc thật là hay!

Lập trường chao đảo
Nghênh ngang nhởn nhơ
Bố lếu, bố láo
Khoe…công kẻ thù!

Nhờ vậy đảng sáng sủa
Tuần nào cũng… sủa suông
Dân trên đe, dưới búa
Một mình đảng… đóng tuồng!

Thức ăn thơm vào bụng
Khi… ra còn chửa thơm
Bụng Việt Cộng ác độc
Giết người không biết nhờm.

Xin đừng phong thánh thần
Bọn cưỡi đầu “nhân dân”
Mà tăng thêm uất hận
Của Bể Khổ Trầm Luân.

Nước trong, ngon vào miệng
Khi… ra còn chửa trong
Miệng Việt Cộng lắm chuyện
Chớ tin lời cuồng ngông!

Gửi MG, K.


No comments:

Post a Comment