Thursday, December 2, 2010

Ý THỨC VÀ Ý… THÍCH


Thắt chiếc áo ngang lưng
Chạy mãi chưa được dừng
Mỗi ngày bao cây số?
Tới thiên đường mới… ưng!

Thắt chiếc áo len xanh
Càng chạy càng… bớt nhanh
Giọt mồ hôi trên mắt
Khăn tay rơi đâu rồi?

Nghĩ điều còn, điều mất
Biết bao người than ôi!

Cộng-sản chiếm đến đâu,
Dân bỏ chạy đến đó!
Bao nhiêu là tội ác,
Nhằm hại người Quốc-Gia
Khẩu-hiệu nào cũng ra,
“Đỏ” màu lời đường mật

Việt Minh giết Việt… mình
Móc mắt rồi cắt lưỡi,
Bao thây người tức-tưởi
Việt… Cộng nghĩ: “Quang-vinh!”

Chặt đầu dân, bằm thây,
Thả rọ trôi sông. Đầy!
“Đào tận gốc” tam đại
“Trốc tận rễ” đem… đày

Tàn phá vô ý…thức
Cả non sông tiêu- điều
Đảng vui theo ý… thích
Trên đau khổ đói nghèo!!!

Thân kính tặng: anh Nguyễn Hữu Luyện


No comments:

Post a Comment