Friday, December 3, 2010

VỖ TAY


Tay nào đùn việc cho người?
Tay mô vỗ mãi những lời thối hoăng?
Chân gì cứ chạy lăng xăng?
Chân chi bị đá, rịt ràng “đỏ” tươi?

Vỗ tay khen Đảng: dư lời
Cà tàng, cà nhắc: miệng thời im re
Vỗ tay, cả bọn vụng về!
Tát tai chi uổng! Một bè Việt gian!


No comments:

Post a Comment