Friday, December 3, 2010

SAO KHÔNG CHỐNG CỘNG LẠI CHỐNG TRỪ?


Một ông đục phá, hai ông đánh
Ba, bốn, năm ông im lặng nhìn
Chín, mười ông, nhẹ dạ cả tin
Hỏi còn ông nảo, ông nao nữa?


No comments:

Post a Comment