Thursday, December 2, 2010

HỒN NGƯỜI TÙ


Xác thân đã rửa mục rồi
Hồn oan chưa thoát về trời phiêu diêu
Hồn theo, chứng kiến người yêu
Dặm ngàn rong ruổi với nhiều gian nguy
Cháu con xứ lạ nô tỳ
Bán buôn phẩm hạnh. Vô nghì: Đảng “no”
Thương em vác gánh lao nô
Còng lưng nuôi mẹ, thế cô nhọc nhằn.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
Đảng xem dân tộc chưa bằng con giun!!!


No comments:

Post a Comment