Thursday, December 2, 2010

GIÀNH CÔNG


Tiến quân! Nhịp bước nhớ đời,
Hàng hàng lớp lớp ngời ngời súng gươm,
Chiến sĩ góp trang sử thơm
“Đồng minh” muốn bỏ? Vẫn luôn kiêu hùng!
Địch quân vũ khí điệp trùng,
Cán cân quân số vô cùng khác nhau,
Xả thân bảo vệ đồng bào,
Hy-sinh mạng sống, anh hào lừng danh.

Hỏi mi trốn lính đất lành,
Ở đâu lúc ấy? Chiến-tranh không… giành.
Bây giờ viết sách, nhe nanh
Bút vung, phỉ báng những anh hùng nhà?


No comments:

Post a Comment