Thursday, December 2, 2010

TÌM ĐƯỜNG


Đi lạc, sai đường thì… trở ra
Loanh quanh có thoát cõi ta bà?
Đi đâu thì cũng sầu vong quốc
Muôn dặm quê nhà, xa vẫn xa!

Vòng vòng vừa lái vừa ngân nga
Bỗng chốc thanh xuân hóa tuổi già
Trăm nẻo biết tìm đâu bến đỗ?
Đau lòng gọi mãi tiếng “Gia Gia”!


No comments:

Post a Comment