Thursday, December 2, 2010

TƯỞNG NIỆM THU NGUYỆT


Cho các em còn kẹt lại ở Sài Gòn,
Để nhớ mãi những đau thương mà gia đình
Đã gánh chịu với chính sách đuổi dân,
Cướp nhà của Việt Cộng, sau 30.4.1975.

Thương từng tấc đất, ngọn rau
Khu kinh tế mới đớn đau tay gầy
Thương em đã tự đọa đày
Tay son ngà ngọc khổ thay cả nhà
Xót em tàn một đời hoa
Xác thân gửi lại mưa nhòa Bình Tuy.


No comments:

Post a Comment