Thursday, December 2, 2010

Nhà văn Sắc Không phê bình thơ Ý Nga


Đọc “Thương Thời Quá Thương”
Ba lần, một bản thảo.
Mới đầu thấy bình thường,
Nghĩ bụng, thơ thời thế!

Càng đọc, càng thấy lạ,
Về cách nhìn người ta
Nơi cuộc sống đây đó
Của nhà thơ Ý Nga

Với vài trang ứng khẩu
Không thể nói cạn lời
Chỉ xin được đan cử
Dăm ba thí dụ thôi:

Nhiều người trong ngoài nước
Giờ đây vẫn chọn ngày
Kiêng “Mồng Năm, Mười Bốn,
Hăm Ba”*, khó gặp may

Sợ cả ngày “Thứ Sáu,
Mười Ba” và rất nhiều
Ngày trong năm quá xấu,
Bảo nhau tránh đủ điều…

Nhờ đọc thơ Ý Nga,
Mà giật mình nhìn ra,
Quả có ngày xấu, tốt
Cho mỗi mgười chúng ta

Song cũng có ngày xấu
Mang tầm vóc quốc gia,
Chẳng chừa riêng ai hết,
Mọi người đều ra ma

Như Ngày 30 Tháng Tư
Năm Bảy Lăm, chẳng hạn,
Cả dân tộc ngất ngư
Phận cá nằm trốc thớt

Đồng Minh lo tháo chạy,
Phản bội cách đê hèn,
Tướng bỏ quân rã ngũ
Chạy loạn cùng dân đen

Kẻ thù rơi mặt nạ,
Chúng không phải con người,
Hiện nguyên hình ác thú
Quen nuốt sống, ăn tươi

Lỗi tại ta, trước hết,
Cứ nửa tỉnh, nửa say
Giữa bên kia, bên này
Không rõ ràng ranh giới
Cả nước giờ đã biết,
Nói thêm nữa bằng dư,
Hôm Ba Mươi tháng Tư
Chưa phải ngày xấu nhất

Chuyện tồi tệ trước đó,
Tháng Chín năm Bốn Lăm,
Ngày mồng Hai tối tăm…
Vì “Tuyên Ngôn Độc lập”

Cách Mạng “bán thịt chó
Nhưng lại treo đầu dê”
Bao hồn người quỷ ám
Cùng tận cõi hôn mê…

Đọc “Thương Thời Quá Thương”:
Không nỡ vứt đôi dép,
Chạy giặc bao chặng đường,
Chứa tình người trong đó

Kẻ nào quên quá khứ,
Sẽ chẳng thấy tương lai,
Tiếp nối cùng hiện tại
Nói gì giúp được ai?

Con chó ở phương Tây,
Hơn nhiều người nước Việt
Lê kiếp sống lất lây,
Nghe mà buồn thắt ruột
Nguồn minh triết phương Đông,
Sáng soi nền đạo học:
Còn một kẻ xích gông,
Bồ Tát không nhập diệt!

Nguyện ở lại cứu đời
Quên thân mình bị thiệt!
Tâm Không, tỏa sáng ngời,
Hoa sen cũng thành Phật.

Đọc “Thương Thời Quá Thương”:
Người đi khắp bốn phương
Mang theo mình, thật lạ,
Con trâu cùng ruộng nương!

Mùi hương và hình ảnh
Lẫn âm thanh quê nhà
Như rễ cây bám chặt
Trong đầu óc người xa

“Chồn cáo có hang ẩn,
Người không chỗ gối đầu”?
Nơi nào của mình thật,
Nói ngay, không nghĩ lâu!

Sắc Không. / NaUy Oslo / Mùa Xuân 2010
* Ca dao: Mồng 5, 14, 23,
Đi chơi còn lỗ, nữa là đi buôn”.


No comments:

Post a Comment