Thursday, December 2, 2010

TỰ TRÁCH!


Làm người không đứng thẳng lưng
Suốt đời cũng chỉ lưng chừng áo cơm
Khòm lưng với rác cùng rơm
Lấy đâu chí lớn giữ thơm sử vàng?


No comments:

Post a Comment