Thursday, December 2, 2010

KHÔNG SAI!


Trước kia, theo chủ vào rừng,
Đầy Tớ* hung hãn từ bưng ra thành**
Săn… người, lấy của, nhe nanh
Cướp Nhà, giết Chủ, lộng hành, giặc vô
Giờ này lắm kẻ tung hô
Bao nhiêu vốn liếng gom… vô, gửi … về
“Trí thức, học giả” làm hề
Khinh dân dốt nát, thường chê, i-tờ!

*Khẩu hiệu của VC:
“Đảng là đầy tớ của nhân dân”
**Thành = Thành phố.


No comments:

Post a Comment