Wednesday, February 24, 2010

CHỈ TẠM BIỆT THÔI!

Tình em nở từ ca dao
Từ bao tục ngữ, vận vào cõi thơ
Từ năm đợi với tháng chờ
Đường hồi cố quốc cứ mờ, mờ mi!
Gọi em thức, lay anh vì
Lời chào tạm biệt, đường đi muốn…về
Ầu ơ ngọt lịm đường Quê
Ầu ơ chữ tím lời thề hôm nao!!!

No comments:

Post a Comment