Tuesday, February 23, 2010

TỰ NHẮC

Chọn đi nhé những câu nào hay nhất
Lựa chữ nào mang nghĩa thật dễ thương
Để câu thơ không quá đỗi tầm thường
Con cháu chẳng khinh thường người tỵ nạn.

No comments:

Post a Comment