Tuesday, February 23, 2010

TỪ GIỌT MỰC RƠI

Chữ nào em thường viết?
Là hai chữ Việt Nam!
Bởi em là người Việt
Đừng bảo em tham lam

Trong chìm khuất đứt quảng,
Như đã thở cùng hơi
Việt Nam, em là bạn
Đó giọt mực vừa rơi!

Em vẽ thành khoảnh khắc
Chữ “S” còn xa xôi
Nên thêm vào nốt nhạc
Việt Nam em đây rồi!

Như dòng chảy bất tận,
Như hình ảnh không mờ,
Cứ liền theo số phận
Chữ nghĩa và câu thơ.

Việt Nam! Việt Nam ơi!
Hồn em luôn nắm chặt
Trùng điệp những phản hồi
Ngân ngân vang dìu dặt!

No comments:

Post a Comment