Wednesday, February 24, 2010

LÒNG TRI ÂN

Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Tiền nhân huyết sử càng dày ơn sâu
Làm người phải nhớ vì đâu
Dẫu cao sang cũng đội đầu, khắc tâm.

No comments:

Post a Comment