Wednesday, February 24, 2010

VẦN THƠ KHÔNG MỚI

Cần chi là thi pháp
Khi lời không thực tâm
Đem văn chương nối ráp
Chính người viết cũng lầm

Cần chi dùng ẩn dụ
Hay điển tích tham lam
Mới nên rằng thi phú
Bằng nhan đề Việt Nam

Em nhắc hoài bổn phận
Để nhớ mãi không quên
Lòng dân mình uất hận
Bao sử hùng đẹp tên

Bài thơ không cú pháp
Chẳng cấu trúc dài dòng
Em trải lòng, không nháp
Anh đọc nhức đầu không?

No comments:

Post a Comment