Wednesday, February 24, 2010

VẠC KÊU!

Đỉnh non mà nếu trăng mờ
Đẹp như lụa, mỏng như tơ: thơ Trời,
Đưa tay vớt mảnh trăng rơi,
Mờ thơ Nguyễn Bính, mở lời cụ Châu (*)
Họ Phan khinh mộng công hầu
Niềm vui xem nhẹ! Bạc đầu vì dân!

Vạc kêu đầu núi tủi thân:
Còn bao chí sĩ, văn nhân, hiền tài,
Một lòng nhà Việt chung vai,
Thu tàn sức, góp thái lai sơn-hà?

Đêm buồn vài dòng thi ca
Cũng lưu-vong tựa vạc nào góp âm.

---------------------------------

(*) Phan Bội châu.

No comments:

Post a Comment