Monday, February 22, 2010

GAI MẮT, TRÁI TAI...

Lửa Sân phừng phực trong tim

Làm sao tu được mà tìm thiền môn?

Quê hương biến động dập dồn

Thương Ca vần điệu trầm buồn tỉ tê.

Chính trường toàn những tên hề

Đóng tuồng, bán nước, tung hê giặc Tàu.

Hỏi dân ai tạo khổ đau?

Nỗi lo mất nước tôi gào nát… thơ.

No comments:

Post a Comment