Tuesday, February 23, 2010

LẬP TRƯỜNG

Nước từ cao xuống biển

Rồi nước lại…trở về

Ta vì thương sông núi

Leo tìm đường! Đâu Quê?

Ta leo một con dốc

Càng cao càng…bớt người

Đồng hành kẻ…dừng lại

Kẻ…quay ngược hướng đi

Đang dốc cao gặp Bạn

Ta mừng ơi là mừng!

Bạn ơi xin chớ dừng

Đi cho tròn lý tưởng.

No comments:

Post a Comment