Wednesday, February 24, 2010

VIẾT CHO VIỆT NAM

Người ta “hồng, đỏ” huyên thuyên
Riêng tôi xin giữ trinh nguyên sắc Vàng
Câu thơ viết chẳng dễ-dàng
Tâm đau ứa máu, cho giang san mình.

No comments:

Post a Comment