Monday, February 22, 2010

CÒN MỘT?

“Mười phần chết bảy còn ba,

Chết hai còn một mới ra thái bình”

Sấm Trạng Trình.

Ôi chao bao triệu dân mình

Mỗi ngày dân số thật tình càng tăng

Kiểu này Việt Cộng càng hăng

Bán dân bằng hết, họa chăng chừa… Hồ*

*Hồ Chí Minh.No comments:

Post a Comment