Tuesday, February 23, 2010

THƠ

Tình yêu tôi gửi trong thơ

Là Tình Yêu Nước, xin nhờ chuyền tay,

Niệm tình thơ dở với hay:

Coi như lửa góp vào ngày đấu tranh.

No comments:

Post a Comment