Wednesday, February 24, 2010

TRẬN HẠ LÀO

Âm vang kèn trận Hạ Lào
Thúc quân vượt khỏi chiến hào: “Tiến Lên!”
Thiên anh-hùng sử khó quên
Máu xương đọ sức, tuổi tên so tài.

Bên mình chỉ bốn trăm hai [420]
Mà oanh liệt phá vòng đai trung đoàn.
Đương đầu với những ba ngàn,
Địch quân “Tiền pháo” sẵn-sàng “Hậu xung”.
Thiếu người: sức kiệt, lực cùng
Anh-hùng ở chỗ: Chết không đầu hàng!
Trông chờ tiếp-tế, dùng dằng,
Tả xung hữu đột…cầm bằng tay…không!!!
Cưu mang đồng đội thương vong,
Ai còn sống sót, phá vòng trùng vây.

Không tiếp viện, chẳng bó tay:
Trên sáu trăm giặc [600] phơi thây chiến trường
Cùng cực chưa hẳn cùng…đường
Những Người-Vì-Nước coi thường đời riêng
Đạn tầm cao, máy bay lên
Khó-khăn tiếp liệu, trời nghiêng khói mù*

Tử thủ trước quân tử…thù
Hạ Lào trận đánh ngàn thu oai hùng.
(Làm rầu cả nồi canh chung?
Dăm con sâu nhỏ thật không đáng gì!)*
Bao nhiêu chiến-sĩ uy nghi
Có đâu như tiếng thị phi quấy rầy*

Quân kèn âm vọng còn đây!
Hồn thiêng tử sĩ, gió lay ngọn cờ!


------------------------------
*Khoảng 17 người trong một tiểu đoàn của QL VNCH đã bị khủng-hoảng, cố bám vào càng trực thăng để đào thoát, số còn lại vẫn bình-tĩnh chiến-đấu.

*Có một tấm ảnh lưu lại cảnh một người lính VNCH bám vào càng máy bay trực thăng để thoát khỏi chiến-trường, đã được phe phản chiến và thân Cộng đem đi rêu-rao khắp nước Mỹ, như một bằng-chứng về sự khiếp nhược của cả QL VNCH.

Kính tặng những quân-nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa (QL VNCH) đã chiến-đấu trận Hạ Lào 1971.

No comments:

Post a Comment