Wednesday, February 24, 2010

MỘT PHÚT MÔNG LUNG

Mỗi ngày trong cuộc sống,
Là một học hỏi thêm
Mỗi ngày tâm còn động,
Thời còn sợ bóng đêm.

Có vất-vả, khổ nhục
Sức chịu-đựng càng tăng
Khi đau buồn không khóc,
Lúc vui, cười được chăng?

Đớn đau khi bệnh-hoạn
Mới sợ tay tử thần
Người ngoài gây thù oán
Sẽ hiểu được tình thân.

Đã qua đời tù-túng
Mới hưởng được tự-do
Phải hiểu điều sai, đúng
Non sông mình ai lo?

Có đâu quay lưng được
Khi Nhà nát, dân tơi
Khổ, người cùng một nước
Vui gì mà thảnh-thơi?

No comments:

Post a Comment