Wednesday, February 24, 2010

SÁCH MỚI

Anh viết gì đi! Hãy viết thêm!
Xin đừng than: -Nhớ một mình em!
Quê hương, dân tộc, ngàn đau khổ
Viết để mai…còn, con cháu xem!

No comments:

Post a Comment