Monday, February 22, 2010

HỎI THƠ...

Thương dân tộc, thơ nhắc em suy gẫm,
Trời tự do, hồn lại nhớ cố hương,
Ôi quê hương! Bao giờ mới tự cường,
Khi cộng sản vẫn… cường quyền, khát máu!

No comments:

Post a Comment