Wednesday, February 24, 2010

ƯỚC NGUYỆN

Mỗi người mang một cái hay
Chân đi hồn ở, đất này tình kia
Quốc sầu, thương nước phải chia
Dở, hay? Giấy rách giữ bìa Việt-Nam!
Gói trong uất nghẹn cõi phàm
Gửi tay trời đất giữ giùm dân tôi
Sao cho hậu thế chẳng tồi
Rút kinh-nghiệm máu đắp bồi niềm đau
Cội nguồn xin giữ giùm nhau
Mai về dựng lại đẹp giàu quê-hương.

No comments:

Post a Comment