Wednesday, February 24, 2010

SÔNG NÚI

Còn bài thơ nào hơn
Tình Chung? Không dỗi hờn!
Quê-Hương và Tổ-Quốc
Chỉ một nét vẽ buồn.

Còn màu sắc nào thanh
Hơn được cả màu xanh
Đem cho người hy-vọng
Sông-Núi, tình Em-Anh.

No comments:

Post a Comment