Monday, February 22, 2010

NÁT NƯỚC...

“Lính bận uống rượu

Quan bận làm giàu”*

Bão lụt, đảng mặc kệ

Xem như chuyện tào lao

Có “Việt Kiều” lo lắng,

Ai làm gì được nhau?

Bận khoe sang, khoe giàu

Nhà nào cũng cao… cao…

Chúng ăn trên, ngồi trốc

Chuẩn bị đón Cộng Tàu.

Vũng thấp nước đến trước

Có chi mà ồn ào?

Lăng Ba Đình chễm chệ

“Bác” cao. Nước? Tính sau!

*Không rõ tác giả.No comments:

Post a Comment