Saturday, March 14, 2009

AI NGƯỜI KHẢI THỊ?

Việc nhà chưa giỏi

Việc nước chửa xong

Ôi em mệt mỏi

Ruột rối mòng mòng


Trăm người, trăm ý

Mạnh ai nấy làm

Triệu người thoi thóp

Nhà tù Việt Nam


Cơm no đảng ăn,

Hữu sản đảng hưởng

Chỉ tội nghiệp dân

Một vòng nghiệp chướng!


Những kẻ khuynh tả

Đánh phá rẻ tiền

Hô hào ra rả:

Ủng hộ bạo quyền!


Anh ơi! Anh ơi!

Đã thuyền nhân rồi

Làm sao quên được

Dân mình đang... bơi?No comments:

Post a Comment