Sunday, March 22, 2009

XUÂN VẪN CHƯA VỀ

Bài thơ mười năm trước
Cũng như mười năm sau
Xa Quê Nhà lâu quá
Thương nhớ mãi! Ôi chao!

Ngày Xuân không thấy Tết
Tết về thiếu Hoa Xuân
Ra đi là Xuân hết
Mỗi Tết mỗi… thương dân!

No comments:

Post a Comment