Saturday, March 14, 2009

THỜ Ơ...

Hồ thu, nước mới phẳng lặng

Bây giờ nắng hạ mỹ miều

Sao người đi đâu đến vắng?

Mặc tình Việt Cộng nói điêu

Tự nhiên sao mà im ắng?

“Người mình” đâu mà buồn thiu?

Hình như vàng là... im lặng?

Nên ai cũng rất... “biết điều”

Ôi chao sao mà thơ đắng?

Làm thơ kiểu này chắc... tiêu!

Mỗi ngày thơ càng dấm dẳn

Rồi người sẽ chê quái chiêu

Người đâu? Sao mà im ắng!!!


No comments:

Post a Comment