Thursday, March 12, 2009

CẢ QUỶNH, CẢ TỀ

Hôm qua khác với bây giờ

Ngày mai mi lại trở cờ cho xem

Lòng tham “đỏ” sắc lấm lem

Miệng thâm phun chữ tèm hem giấy “hồng”.No comments:

Post a Comment