Saturday, March 14, 2009

GIAN NHÂN

Hắn vừa viết bài thơ:
“Yêu tổ-quốc vô bờ”
Nay đã theo loài “quỷ”
Miếng đỉnh chung ai ngờ!

Kìa thơ, kìa sách… lòng vòng
Đầu gầm cúi thấp hồng hồng, cam cam
Thơ vừa đánh, miệng vừa đàm
Tay vung hướng Bắc, chân Nam vội quỳ
Đi làm chi? Viết làm gì?
Dân trong biển khổ hiềm nguy, hắn cười
Đông Tây hắn vẫn rong chơi
Đêm ngày nhảy nhót, hắn mời tiệc vui

Tại tôi còn biết ngậm-ngùi
Thương dân khốn khó, ngọt bùi sao chia?
Nên mời tôi, hắn… đi hia
Đủ chưa bảy dặm mộ bia năm nào?
Bạn tù khuất núi trời cao,
Vợ con ra biển chẳng bao giờ về
Vòng Kim Cô, sao hắn mê?
Mạ vàng lấp-lánh tung hê… quỷ thần?


No comments:

Post a Comment