Sunday, March 29, 2009

MỘT LỜI XIN

Ngơ-ngác chuyện áo cơm
Tay lần dở cảo thơm
Ôn lời xưa trong sang
Tìm về ngày êm êm.

Nhẫn-nại trong niềm tin,
Em đã gắng giữ gìn
Cho ngày về tổ-quốc
Nhiều không hỡi, lời xin?

No comments:

Post a Comment