Thursday, March 12, 2009

TIẾC NƯỚC MỜI, KHÔNG TIẾC CÁI LY

Nhanh hơn, nên gió đổi chiều

Kẻ về, trở lại: thêm nhiều mánh mung

Khi thì “Sáng tạo!” bung xung

Khi thì:”Kiểu mới!”, ung dung dạy đời

“Bắt tay! Kiến hiệu nhất thời

Họ cần trí thức sẽ mời về ngay”


Khi “Thưa Ông”, lúc “tao, mày”

Khi chê “đĩ điếm”, khi “Thầy” rất... oai

Vô thần thù “ngụy” rất dai

Làm sao bỏ được ngoài tai mà... cười?


Quàng vai, bắt... cẳng, thối lời

Tung hô vạn tuế để …nhơi lại gì?

Nhà ngươi ra cửa giùm đi!

Ở đây lải nhải: ly tùy tiện... bay!No comments:

Post a Comment