Thursday, March 12, 2009

GOM GÓP CHO AI?

Ông cho ngươi được vài trăm
Cúc cung bái lạy, đầu gầm sát… chân
Dù rằng “ông” là Việt gian
Tay sai Việt Cộng, sói lang nằm vùng.

Bà cho “Hội” được vài đồng
Mặt vênh như… cáo, ra dòng cao sang
“Hội” ra như… nấm khắp đàng!
Sơn màu “từ thiện” xênh xang “về làng”

“Chăn dân, trị nước” nghênh ngang!
Cướp tiền bỏ túi; đô, vàng đảng xơi,
Rung đùi gọi: -Việt kiều ơi!
Về làm bò sữa, đã đời đảng no!

Lung tung “sĩ”, bằng cấp to
Học hành như thế thơm tho nỗi gì?
Dựng xây gì , kiến-thiết chi?
Đem về nuôi Cộng mập phì, hại dân!


No comments:

Post a Comment