Sunday, March 29, 2009

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

Hạt tuyết rơi rất nhẹ,
Bay trong chiều lưa-thưa
Anh ngát hương tình ái
Yêu? Biết mấy cho vừa?

Anh đa tình, lãng-mạn,
Anh có thương dân mình?
Anh có yêu tổ-quốc?
Hay chỉ nàng-của-anh?

No comments:

Post a Comment