Friday, March 13, 2009

THƯƠNG NỮ 2

Bất tri nên ả đi, về
Lả lơi ong bướm, tiệc khề khà say
Hậu đình vong quốc một bài
Khúc “yêu” ả hát múa may cùng người
Làm thơ xướng họa vang trời
Cho bồ, cho kép, ăn chơi đủ nghề
Ngoài này ai ả cũng chê
Kẻ đưa, người đón. Đã mê ai phiền?

Bất tri nên ả tham tiền
Bao tay hảo ngọt luân phiên theo… hầu.


No comments:

Post a Comment