Sunday, March 29, 2009

CHIẾN THI, THỢ và THƠ

Ban ngày anh là thợ
Đêm đến anh làm thơ
Khác nhau cái dấu nặng
Giống nhau hăm bốn giờ
Khi xưa anh làm lính
Đánh giỏi mà đành... thua
Bây giờ em ra lệnh
Bảo chi anh cũng ừa

Làm thợ vì chiến sĩ
Cũng đời buồn ruổi rong
Làm thơ thành… thi sĩ
Có được em yêu không?

Giặc nào đánh chẳng tan?
Trận chiến nào đã tàn
Mất súng gươm? Thay giấy!
Xin anh khoan hưởng nhàn

Chiến sĩ không thấy ư?
Toàn dân một cửa tù
Hậu phương không hạnh phúc
Thi Sĩ nỡ nào tu?
Em gom chữ Chiến Thi
Đề bài thơ đẹp nhất
Trang giấy nè, viết đi!
Vận, vần tròn chữ Sĩ

Giống nhau, hai đứa mình
Viết những vần thật xinh
Cho quê hương, dân tộc
Chiến thi trong chữ tình.

Viết thay một người vợ lính.

No comments:

Post a Comment