Sunday, March 29, 2009

ĐẶNG DUNG và MÙA XUÂN CHUNG

Sáng gươm ánh thép mài chung
Truyền nhau một lòng yêu nước
Dưới trăng tất cả soi cùng!

Đặng Dung mài gươm thật bén
Đứt ruột bao lòng người đi
Từng đêm trăng nhuộm trang thi
Vàng cờ bao người cùng hẹn?

Đặng Dung! Soi lòng tôi thẹn
Đặng Dung! Hồn có thiêng liêng
Xin giúp những tấm lòng riêng
Chung đường tìm Xuân như én.

Nghĩ về chí sĩ Đặng Dung

No comments:

Post a Comment