Sunday, March 29, 2009

NIỀM TIN

Anh gọi Đường Chiến-Đấu,
Ta là người Việt Nam
Anh có gì để giấu
Khi ta người rất tham?

Việt Nam ơi! Việt Nam!
Thơ có là vũ-khí?
Cho ta viết như làm
Không ru người mộng mị

Anh vẫn mời niềm tin
Sao ta còn lúng-túng
Tâm đã quyết giữ gìn
Đường muốn đi phải… bước

Anh là anh bất-diệt
Ta là ta mong-manh
Anh chờ mong đất Việt
Ta vẫn chí chưa thành

Anh lẩn-quẩn nghi-ngờ
Ta thành kẻ khù-khờ
Thương dân mình địa ngục
Sao ta buồn với… thơ

Mộng tang-bồng hồ thỉ
Ai đội đá vá trời
Ta một lòng chung-thủy
Sao buồn hoài? Chao ơi!

Kính tặng các Chị đang âm thầm góp phần cho Đại Cuộc

No comments:

Post a Comment