Tuesday, March 10, 2009

HẬU 1975: VÔ SẢN!

Tôi là người ra đi

Mang theo nỗi lụy bi

Lìa Mẹ, Cha, Tổ Quốc

Vẫn chưa làm được gì!


Lịch sử đã sang trang

Địa ngục hay thiên đàng?

Mở đầu bằng tang tóc

Triệu gia đình nát tan


Bao người bị hải tặc

Bán vào “động” Thái Lan

Trăm ngàn bị Việt Cộng

Bán sang đảo Ðài Loan


Muôn vạn sóng ngầm loang

Khăn đỏ bắt dân quàng,

Đất đai đem… bán nốt

Đảng nhởn nhơ… thu vàng


Khuất mắt ai không trông

Tôi chẳng bắt hình dong

Không bạ đâu tâu đấy

Nhưng ai chẳng động lòng:


Nguời đi hoài chưa… tới

Đã tuyệt mạng nơi đâu?

Biển khổ còn nông sâu?

Ai cứu giùm cho với???


Bao triệu người lưu đày?

Bao triệu người lất lây?

Ai ruột đau, lòng xót?

Từ cộng sản vào đây?


Cán bộ không sản xuất

Chỉ… bóc lột và ăn

Kềm kẹp bằng bạo lực

Cai trị trên đầu dân.


Bóc hết xương tới tủy,

Khống chế bằng dã man;

Lột cái đẹp thiêu hủy,

Đạo đức suy đồi dần.


Những tiếp nối tệ hại

Từ cưỡng chiếm đến nay

Xây dựng toàn... thất bại:

Khẩu hiệu tuyên truyền, ngày

Tham tàn xảo trá, đêm

Chiêu bài, đánh lừa thêm

Phản bội cả dân tộc,

Bằng tư tưởng cũ mèm!


Đảng hưởng thụ nhiều nhất,

Ăn mày là dân đen,

Làm “Chủ” thành… hành khất

“Đầy tớ” nằm mà... khen:

“Tiến nhanh! Tiến mạnh lên!

Vô sản... tiến! Đừng quên!”

Lãnh đạo ngồi, không xuống

Ngồi cho “đỏ”... tuổi tên!



No comments:

Post a Comment