Tuesday, March 10, 2009

KHOAN HỒNG

Là đày ải, là trả thù
Nhưng không dùng đến chữ tù
Giết bằng mỹ từ “cải tạo”
Dạy Người Khôn học cách… “NGU”.


No comments:

Post a Comment