Saturday, March 7, 2009

AI CÕNG RẮN VỀ?

Dân tộc khổ, lòng nào chẳng đau?

Đất dần mất, dạ nào không thảm?

Khấu đầu cõng Rắn về “Thưa, bẩm…”

Hỏi Rắn vào nhà, dân chạy đâu?No comments:

Post a Comment