Saturday, March 7, 2009

ĐỔI MỚI, ĐỔI... DẤU...

Dân đói, cán bộ no

Dân rách? Khỏi cần lo!

Áo lành: đảng đục khoét

Áo rách: khỏi xét dò

Con người xã hội chủ nghĩa

Muốn lãnh đạo cả vầng trăng

Ngắm trăng cũng bắt tập thể*

Thật tội nghiệp cho... chị Hằng

Đồng chí phải đồng… “tư duy”

Tư tưởng bị đem vất đi

“Đỉnh cao trí tuệ” lãnh đạo

Đồng chí trở nên... đống chì.

-------------------------------------

*Theo Trần Mạnh Hảo: ”Ly Thân”

Ðọc văn Lý Minh Hào.No comments:

Post a Comment