Thursday, March 5, 2009

DIỆT KHẨU

Dân càng ngày càng đói
Đảng mỗi lúc mỗi… phì
Đói rách không đuợc nói
Chỉ kẻ no… cười khì!


No comments:

Post a Comment