Friday, March 6, 2009

HẾT “THÂM”, MIỆNG ÐẢNG LẠI... “HỒNG”!

Tiền-đồ của đảng? Tiền-đô!
Ðảng viên đổi mới, hết hô-hào rồi
Ðánh nhau tranh những “chỗ ngồi”
Ðuổi nhà, cướp đất...ăn chơi đủ nghề

Chân đi chúng chằng muốn về
Một lần xuất ngoại ê hề thịt xôi
Hòn Ngọc Viễn Ðông* đâu rồi?
Người trong cả nước sống đời u mê

Dân nghèo khuân, vác, gánh thuê
“Chợ người” chọn lựa: miệng trề, mắt nheo
Nhà sang ven biển, lưng đèo
Óc tim của đảng đem treo bên Tàu

Dìu nhau bán máu, lòng đau
Mua chưa kịp sữa, nghe gào, tiếng con.
Mẹ gầy hồn cũng héo hon
Ðảng “Ta” với đảng Tàu còn: xiềng gông!

Bưng, mang, khuân, vác, cắp, bồng
Ai đem, ai gánh? Ai ông**, ai... còng?
Tay, chân, tim, óc, tấm lòng
Càng nhiều đảng-tính, càng… không tính-người!

*Sài Gòn
**Khẩu-hiệu VC: “Ðảng lãnh-đạo, nhân-dân làm chủ, nhà nước quản lý!”No comments:

Post a Comment