Wednesday, March 11, 2009

HIỂM HỌA BẮC THUỘC

Xà lim đôi mắt anh sâu,
Quầng thâm nhung nhớ, tìm đâu mẹ già?
Nhìn qua song sắt nhớ nhà,
Nghe em thơ dại, “hương hoa” bán người
Giữa ngày bóng tối ngập trời
Nước nhà càng nghĩ, càng bời ruột gan
Rình mò mắt đảng đỏ gian
Lòng dân sợ-hãi, tiếng than nén lòng
Đấu-tranh, da thịt cứa… còng
Trái tim bật máu, lệ ròng khóc quê
Nhớ gương Hoàng Diệu: bia đề,
Tấm lòng Thái Học, lời thề đấu-tranh!
Soi gương: sử sách rành rành
Phá gông nô-lệ, xây thành tự-do
Xà lim ứa máu, buồn so
Quê-hương ai sẽ chăm lo hòa-bình?
Sẵn lòng mãi quốc, cầu vinh
Ðảng noi gương “Bác”, mặc tình quê hương!

Tưởng niệm một người bạn vừa chết trong tù VC.


No comments:

Post a Comment